VCDS vcdsvcdsmobile适用于大众、奥迪、斯柯达、西亚特和宾利的专业维修诊断系统

四刹车灯

四刹车灯

 
 

VCDS进入09-BCM,登陆码31347或48396,选择10-匹配

通道 ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,原始值 未激活,改为 制动灯

通道 ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,原始值,0 ,改为100 

 
 

 
 

 
 

评论已关闭