VCDS vcdsvcdsmobile适用于大众、奥迪、斯柯达、西亚特和宾利的专业维修诊断系统

仪表自检 运动自检

打开VCDS

地址 17,重新编码 (长编码),由,

07A402082300000817082A001400000000000000,换成,

07A502082300000817082A001400000000000000

 
 

Byte 1,Bit 0.

评论已关闭